مهدی افضلیان
1399/11/06
15:28
بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه 1. #قشکر 👈 حجم: 94.3 M سهم - 35.5 برابر میانگین حجم ماه - 3.8 % حجم کل شرکت - 10.2 % شناور 2. #شکف 👈...

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه۱. #قشکر 👈 حجم: ۹۴.۳ M سهم - ۳۵.۵ برابر میانگین حجم ماه


- ۳.۸ ٪ حجم کل شرکت


- ۱۰.۲ ٪ شناور۲. #شکف 👈 حجم: ۱.۸ M سهم - ۷.۱ برابر میانگین حجم ماه


- ۰.۷ ٪ حجم کل شرکت


- ۳.۲ ٪ شناور۳. #سکارون 👈 حجم: ۳.۵ M سهم - ۶.۵ برابر میانگین حجم ماه


- ۱.۷ ٪ حجم کل شرکت


- ۱۰.۶ ٪ شناور۴. #کویرح 👈 حجم: ۳۶.۸ M سهم - ۶.۴ برابر میانگین حجم ماه


- ۰.۵ ٪ حجم کل شرکت


- ۰.۵ ٪ شناور۵. #حتوکا 👈 حجم: ۵۲.۳ M سهم - ۶.۳ برابر میانگین حجم ماه


- ۱۵.۹ ٪ حجم کل شرکت


- ۳۳.۳ ٪ شناور۶. #شرانل 👈 حجم: ۲۱.۹ M سهم - ۶.۱ برابر میانگین حجم ماه


- ۱.۱ ٪ حجم کل شرکت


- ۱۰ ٪ شناور۷. #پلوله 👈 حجم: ۳.۲ M سهم - ۵.۷ برابر میانگین حجم ماه


- ۱.۴ ٪ حجم کل شرکت


- ۳.۳ ٪ شناور۸. #خلنت 👈 حجم: ۲.۵ M سهم - ۵.۵ برابر میانگین حجم ماه


- ۲.۸ ٪ حجم کل شرکت


- ۱۰.۸ ٪ شناور۹. #وسکاب 👈 حجم: ۶۷.۴ M سهم - ۵.۲ برابر میانگین حجم ماه


- ۱.۱ ٪ حجم کل شرکت


- ۴ ٪ شناور۱۰. #زفکا 👈 حجم: ۱۷.۳ M سهم - ۴.۹ برابر میانگین حجم ماه


- ۱.۲ ٪ حجم کل شرکت


- ۳.۴ ٪ شناور۱۱. #ددام 👈 حجم: ۳۵.۲ M سهم - ۴.۶ برابر میانگین حجم ماه


- ۳.۸ ٪ حجم کل شرکت


- ۲۲.۴ ٪ شناور۱۲. #شاملا 👈 حجم: ۱.۱ M سهم - ۴.۳ برابر میانگین حجم ماه


- ۰.۱ ٪ حجم کل شرکت


- ۰.۹ ٪ شناور۱۳. #واحیا 👈 حجم: ۴.۶ M سهم - ۴.۲ برابر میانگین حجم ماه


- ۰.۵ ٪ حجم کل شرکت


- ۱.۱ ٪ شناور۱۴. #شفن 👈 حجم: ۲ M سهم - ۳.۹ برابر میانگین حجم ماه


- ۰.۲ ٪ حجم کل شرکت


- ۲.۳ ٪ شناور۱۵. #لابسا 👈 حجم: ۸.۱ M سهم - ۳.۹ برابر میانگین حجم ماه


- ۲.۳ ٪ حجم کل شرکت


- ۷ ٪ شناور۱۶. #ولراز 👈 حجم: ۴ M سهم - ۳.۷ برابر میانگین حجم ماه


- ۶.۶ ٪ حجم کل شرکت


- ۱۳.۵ ٪ شناور۱۷. #شکبیر 👈 حجم: ۷.۳ M سهم - ۳.۷ برابر میانگین حجم ماه


- ۰.۲ ٪ حجم کل شرکت


- ۱۰.۹ ٪ شناور۱۸. #شتولی 👈 حجم: ۱.۹ M سهم - ۳.۶ برابر میانگین حجم ماه


- ۰.۸ ٪ حجم کل شرکت


- ۱.۸ ٪ شناور۱۹. #ومشان 👈 حجم: ۳.۱ M سهم - ۳.۵ برابر میانگین حجم ماه


- ۱۵.۷ ٪ حجم کل شرکت


- ۲۱.۲ ٪ شناور۲۰. #وسیستا 👈 حجم: ۶۹۸ هزار سهم - ۳.۲ برابر میانگین حجم ماه


- ۰ ٪ حجم کل شرکت


- ۰ ٪ شناور@mehdiafzaliaan

انتهای خبر

0
0