بورس۲۴
1401/02/31
08:19
افت سود «قتربت» در ۹ ماهه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت قند تربت حیدریه در ۹ ماهه منتهی به فروردین برای هر سهم ۹۶۴ ریال سود محقق کرد.

افت سود «قتربت» در 9 ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت قند تربت حیدریه در ۹ ماهه منتهی به فروردین برای هر سهم ۹۶۴ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش ۳۷ درصدی داشته است. سود ناخالص با کاهش ۱۰ درصدی به ۲۹ میلیارد تومان و سود خالص به ۱۴ میلیارد تومان رسید.

قتربت
انتهای خبر

0
0