بتاسهم
1399/10/04
10:11
#غپینو در 3 ماهه اخیر رو به رشد بوده سهمی که شهریور با رشد 709 میلیارد ریال بود در مهر نیز 745 میلیارد ریال بوده است و ابان 618 میلیارد ریا...

#غپینو در ۳ ماهه اخیر رو به رشد بوده سهمی که شهریور با رشد ۷۰۹ میلیارد ریال بود در مهر نیز ۷۴۵ میلیارد ریال بوده است و ابان ۶۱۸ میلیارد ریال بوده اذر ۸۱۳ میلیارد ریال


در ۹ ماهه ۵۰۴۷ میلیارد ریال فروش داشت و جمع فروش ۹ماهه قبل ۳۵۸۵ میلیارد ریال بوده است .انتهای خبر

0
0