گنگ خواب دیده
1399/10/06
22:57
مشمول فرایند تعلیق با تعلیق فرق داره. خیلی از سهم ها از قدیم مشمول فرایند تعلیقن هر یک به دلیلی، یکی دو سال بیشتر ۱۴۱ هست، یکی گزارش نداده و هر چی...

مشمول فرایند تعلیق با تعلیق فرق داره.خیلی از سهم ها از قدیم مشمول فرایند تعلیقن هر یک به دلیلی، یکی دو سال بیشتر ۱۴۱ هست، یکی گزارش نداده و هر چی، این ربطی به بگیر ببندهای اخیر نداره.هیچ سهم جدیدی تعلیق نشده.

انتهای خبر

0
0