بتاسهم
1401/06/01
08:06
چراغ ماهانه ها روشن شد #بجهرم در خرداد 560 میلیارد ریال و تیر 600 میلیارد ریال و مرداد هم 600 میلیارد ریال بود و 5 ماهه 2619 میلیارد ریال ف...

چراغ ماهانه ها روشن شد


#بجهرم در خرداد ۵۶۰ میلیارد ریال و تیر ۶۰۰ میلیارد ریال و مرداد هم ۶۰۰ میلیارد ریال بود و ۵ ماهه ۲۶۱۹ میلیارد ریال فروش داشت .مدت مشابه قبل این عدد ۲۵۰۳ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0