کانال افزایش سرمایه
1400/11/24
12:22
سهامداران وهامون همه ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار رنج می کشیم

سهامداران وهامون همه ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار رنج می کشیم


انتهای خبر

0
0