محسن حسنلو
1401/02/17
09:10
#فباهنر سود و زیان فصلی شرکت و کاهش سود خالص شرکت و هم چنین سود برای هر سهم ۴۳۱۸- می باشد. @HasanluMohsen

#فباهنرسود و زیان فصلی شرکت و کاهش سود خالص شرکت و هم چنین سود برای هر سهم ۴۳۱۸- می باشد.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0