بورس۲۴
1400/06/10
10:18
سرمایه گذاری غدیر از انتقال سهام به شرکت های گروه خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری غدیر از انتقال سهام به شرکت های گروه خبر داد. ۱- انتقال تعداد ۳۴۴،۷۲۷،۴۵۰سهم معادل ۲۵.۷۳درصد سهام شرکت بین المللی ساروج بوشهر معادل ارزش دفتری به مبلغ ۴۱۲،۷۸۵ میلیون ریال به شرکت فرعی توسعه سرمایه و صنعت غدیر در تاریخ ۱۴۰۰.۰۶.۰۸ ۲- انتقال تعداد ۱۶۱،۵۸۷،۲۶۵سهم معادل ۱۹.۰۱درصد سهام شرکت داروسازی شهید قاضی معادل ارزش دفتری به مبلغ ۱۴۲،۵۷۹ میلیون ریال به شرکت فرعی سرمایه گذاری آذر در تاریخ ۱۴۰۰.۰۶.۰۸ ۳- انتقال تعداد۱۶۷،۵۰۰،۰۰۰سهم معادل ۵ درصد سهام شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر معادل ارزش دفتری به مبلغ ۱۶۷،۵۰۰ میلیون ریال به شرکت فرعی سرمایه گذاری زرین پرشیا در تاریخ ۱۴۰۰.۰۶.۰۹

سرمایه گذاری غدیر از انتقال سهام به شرکت های گروه خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری غدیر از انتقال سهام به شرکت های گروه خبر داد. ۱- انتقال تعداد ۳۴۴،۷۲۷،۴۵۰سهم معادل ۲۵.۷۳درصد سهام شرکت بین المللی ساروج بوشهر معادل ارزش دفتری به مبلغ ۴۱۲،۷۸۵ میلیون ریال به شرکت فرعی توسعه سرمایه و صنعت غدیر در تاریخ ۱۴۰۰.۰۶.۰۸ ۲- انتقال تعداد ۱۶۱،۵۸۷،۲۶۵سهم معادل ۱۹.۰۱درصد سهام شرکت داروسازی شهید قاضی معادل ارزش دفتری به مبلغ ۱۴۲،۵۷۹ میلیون ریال به شرکت فرعی سرمایه گذاری آذر در تاریخ ۱۴۰۰.۰۶.۰۸ ۳- انتقال تعداد۱۶۷،۵۰۰،۰۰۰سهم معادل ۵ درصد سهام شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر معادل ارزش دفتری به مبلغ ۱۶۷،۵۰۰ میلیون ریال به شرکت فرعی سرمایه گذاری زرین پرشیا در تاریخ ۱۴۰۰.۰۶.۰۹


انتهای خبر

0
0