بورس۲۴
1401/03/01
10:14
تغییر گروه اطلاعیه در «قشکر»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شکر شاهرود گروه اطلاعیه مربوط به علت تغییرات سود را از الف به ب تغییر داد.

تغییر گروه اطلاعیه در «قشکر»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شکر شاهرود گروه اطلاعیه مربوط به علت تغییرات سود را از الف به ب تغییر داد.

قشکر
انتهای خبر

0
0