آواتحلیل
1400/09/08
11:13
#تحلیل_تکنیکال #کهمدا در حال قرار گرفتن بالای ترند نزولی.

#تحلیل_تکنیکال


#کهمدا در حال قرار گرفتن بالای ترند نزولی.انتهای خبر

0
0