کدال۳۶۰
1401/02/20
13:19
#ومعادن آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده زمان برگزاری: 140...

#ومعادن


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه)موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العادهزمان برگزاری: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۰۰۱۴۰۱-۰۲-۲۰ ۱۳:۱۹:۴۵ (۸۷۹۶۰۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0