آواتحلیل
1399/09/30
18:51
#شبندر ✅ شبندر در گزارش حسابرسی شده دوره شش ماهه، سود هر سهم را حدود 14 درصد افزایش داد و به 1234 ریال رساند.

#شبندر✅ شبندر در گزارش حسابرسی شده دوره شش ماهه، سود هر سهم را حدود ۱۴ درصد افزایش داد و به ۱۲۳۴ ریال رساند.

انتهای خبر

0
0