کانال تحلیلی پارسیس
1400/05/30
22:00
در بازار 24 مرداد، بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و حقوقی در کدام نمادها بوده است؟ پ.ن: ستون سفید (ورود حقیقی) و ستون نارنجی (ورود حقوقی) کانال تح...

در بازار ۲۴ مرداد، بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و حقوقی در کدام نمادها بوده است؟پ.ن: ستون سفید (ورود حقیقی) و ستون نارنجی (ورود حقوقی)کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0