بتاسهم
1399/09/06
15:22
#فلامی در اولین ماه سال مالی 68 میلیارد ریال فروش داشت در ابان هم 66 میلیارد ریال و 2 ماهه اخیر به فروش 134 میلیارد ریالی رسیده است

#فلامی در اولین ماه سال مالی ۶۸ میلیارد ریال فروش داشت در ابان هم ۶۶ میلیارد ریال و ۲ ماهه اخیر به فروش ۱۳۴ میلیارد ریالی رسیده است


انتهای خبر

0
0