کدال۳۶۰
1399/08/18
21:10
#شکلر تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ شرکت نیروکلر 🔹 زمان برگزاری: ساعت 11:30 مورخ 1399/07/23 1399-08-18 21:10:5...

#شکلر


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ شرکت نیروکلر🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۱:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۱۳۹۹-۰۸-۱۸ ۲۱:۱۰:۵۱ (۶۸۷۰۸۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0