مهدی راد
1399/10/07
10:17
هیات مدیره #دفارا با افزایش سرمایه شرکت به میزان 166% از محل صرف سهام موافقت نموده اند.

هیات مدیره #دفارا با افزایش سرمایه شرکت به میزان ۱۶۶٪ از محل صرف سهام موافقت نموده اند.
انتهای خبر

0
0