حمید کوشکی (تحلیل بنیادی)
1399/10/08
05:20
بازار خودرو به نظر بهتر است که اگر خودرو خریداری نکرده اید تا پایان سال صبر کنید.

بازار خودرو


به نظر بهتر است که اگر خودرو خریداری نکرده اید تا پایان سال صبر کنید.انتهای خبر

0
0