حامیان بورس ایران
1399/08/25
11:30
#وپارس ( بانک پارسیان) هم حجم خوبی خورده و داره میره به سمت صف خرید

#وپارس ( بانک پارسیان) هم حجم خوبی خورده و داره میره به سمت صف خرید


انتهای خبر

0
0