تحلیل با سید علی محسنی
1399/10/03
21:23
گزارش خوب از #خبهمن سهم درآذر به سود 1231 میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده است

گزارش خوب از #خبهمن


سهم درآذر به سود ۱۲۳۱ میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده استانتهای خبر

0
0