سیگنال یاب روزانه
1401/03/01
12:17
قند ارومیه #قاروم بدون شرح بعد حدود دوسال با این درصد بازگشایی شد و بلافاصله صف فروش، حقوقی هم سرخطی فروخت!

قند ارومیه #قاروم بدون شرحبعد حدود دوسال با این درصد بازگشایی شد و بلافاصله صف فروش، حقوقی هم سرخطی فروخت!انتهای خبر

0
0