همفکران
1399/08/25
08:45
حقیقی های خریدار و حقوقی های فروشنده

بورس تهران در نخستین روز هفته جاری تن پوشی به رنگ سبز به تن کرد. در این روز شاهد بازگشت سهامداران حقیقی به گردونه معاملات بودیم، حقیقی هایی که پس از غیبت یکماهه نقدینگی جدید به مبلغ ۶۴۹ میلیارد تومان به بازار تزریق کردند. طی معاملات روز شنبه اکثریت جابه جایی های سهام در مسیر حقوقی به حقیقی بود...

بورس تهران در نخستین روز هفته جاری تن پوشی به رنگ سبز به تن کرد و نماگر اصلی این بازار با رشد بیش از ۲ درصد همراه شد وبه سطح ۱ میلیون و ۲۴۷ هزار بازگشت. در این روز شاهد بازگشت سهامداران حقیقی به گردونه معاملات بودیم، حقیقی هایی که پس از غیبت یکماهه نقدینگی جدید به مبلغ ۶۴۹ میلیارد تومان به بازار تزریق کردند.


در ادامه روند روز چهارشنبه، طی دیروز نیزشاهد تضعیف قدرت فروشندگان و قدرت نمایی هرچه بیشتر خریداران بودیم.


در تصویر زیر تحرکات حقوقی ها و بازارگردان ها را طی معاملات روز شنبه مشاهده می کنید و از آنجایی که بازار روز گذشته روی پاشنه حقیقی ها چرخید، حقوقی ها بیشتر در چبهه فروش قرار داشتند تا خرید و اکثریت جابه جایی های سهام در مسیر حقوقی به حقیقی بود.انتهای خبر

0
0