کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/25
10:34
#بترس الحمدالله گزارشات صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری ماهانه توی کدال منتشر می شود خطاب به برخی از آنهایی که رِنج می کشند و بازار را می خواهند خ...

#بترسالحمدالله گزارشات صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری ماهانه توی کدال منتشر می شودخطاب به برخی از آنهایی که رنج می کشند و بازار را می خواهند خفه کنندبترسید و به بازار و سهامدار خرد رحم کنیدما آنها را دعوت نکردیم ولی نباید به بدترین شکل ممکن بدرقه کنیمنکنید این کارهایی که به بازار آسیب میزندمی دانید که صورت وضعیت پرتفوی ماهانه شما در کدال منتشر می شود میتوانیم ببینیم چه سهمهایی را در چه قیمتهایی برای صندوقهاتون خریدید،سر زده او را ز تو دود از نهاد زین عمل زشت ترا شرم باد


جور به پاداش وفا میکنی باد ترا شوم ، چها میکنی

انتهای خبر

0
0