بتاسهم
1401/03/05
16:53
#وکبهمن در اردیبهشت 89 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته 64 میلیون ریال تا اردیبهشت سود مجمع محقق کرده است

#وکبهمن در اردیبهشت ۸۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۶۴ میلیون ریال تا اردیبهشت سود مجمع محقق کرده است


انتهای خبر

0
0