بورس۲۴
1401/05/11
10:59
رفع توثیق سهام در «پترول»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس بیان نمود تعداد ۱.۳۳۸.۷۵۰ هزار سهم پترول متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مورخ ۱۴۰۱.۰۴.۱۸ توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه رفع توثیق گردید.

رفع توثیق سهام در «پترول»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس بیان نمود تعداد ۱.۳۳۸.۷۵۰ هزار سهم پترول متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مورخ ۱۴۰۱.۰۴.۱۸ توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه رفع توثیق گردید.

پترول
انتهای خبر

0
0