تحلیلگران بازار سرمایه
1399/10/29
12:37
چرا حقوقی ها تایم انتهایی خرید می کنند؟! چون منابع محدود دارند و جو روانی مثبت ایجاد کنند در صورتی میتونند از ابتدای وقت تا انتهای وقت انجام بد...

چرا حقوقی ها تایم انتهایی خرید می کنند؟!چون منابع محدود دارند و جو روانی مثبت ایجاد کنند در صورتی میتونند از ابتدای وقت تا انتهای وقت انجام بدهند که به منابع نا محدود وصل باشند که چنین چیزی ناممکن است.

انتهای خبر

0
0