مهندسی مالی
1399/09/17
12:15
بیشتر مردم ۴۰ ۵۰ درصد تو ضرر هستند و سرمایه اشون رفته و ۵ ماه سرمایه اشون بلوکه هست دیگه منفی برای چی ؟ #پیام_مخاطب

بیشتر مردم ۴۰ ۵۰ درصد تو ضرر هستند و سرمایه اشون رفته و ۵ ماه سرمایه اشون بلوکه هست دیگه منفی برای چی ؟#پیام_مخاطب

انتهای خبر

0
0