بورس۲۴
1401/11/03
20:15
«کمینا» در ۹ ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شیشه سازی مینا در ۹ ماهه منتهی به آذر سال جاری سود خالصی معادل ۱۵ میلیارد تومان محقق نمود. بررسی گزارش این شرکت حاکی از کاهش ۸۳ درصدی سود در ۹ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه قبل می باشد.

«کمینا» در 9 ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شیشه سازی مینا در ۹ ماهه منتهی به آذر سال جاری سود خالصی معادل ۱۵ میلیارد تومان محقق نمود. بررسی گزارش این شرکت حاکی از کاهش ۸۳ درصدی سود در ۹ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه قبل می باشد.


کمینا
انتهای خبر

0
0