بورسینه
1400/12/14
08:51
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #فایرا ۶۳ میلیارد تومان #فاسمین ۴۷ میلیارد تومان #کروی ۴۴ میلیارد تومان 🔹عرضه در بورس: #...

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش🔹تقاضا در بورس:


#فایرا ۶۳ میلیارد تومان


#فاسمین ۴۷ میلیارد تومان


#کروی ۴۴ میلیارد تومان🔹عرضه در بورس:


#غدشت ۲۶ میلیارد تومان


#تیپیکو ۸ میلیارد تومان


#شستا ۵ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#قشیر ۴۲ میلیارد تومان


#سدبیر ۴۱ میلیارد تومان


#کیمیا ۶ میلیارد تومان🔹عرضه در فرابورس:


#شگامرن ۵ میلیارد تومان


#فماک ۲ میلیارد تومان


#توسن ۱ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0