تحلیل کاربردی هلالات
1401/01/22
22:58
#عوارض_صادرات این مطلب حاوی بررسی نمادهای "فسبزوار فولای زنگان فوکا فسپا فولاژ فرآور فجر فولاد فملی فخاس کیمیا فزرین فایرا" است. اگر فرض کنیم که ...

#عوارض_صادراتاین مطلب حاوی بررسی نمادهای "فسبزوار فولای زنگان فوکا فسپا فولاژ فرآور فجر فولاد فملی فخاس کیمیا فزرین فایرا" است.اگر فرض کنیم که این عوارض در یک سال کامل بر شرکت های فوق الذکر لحاظ می شد، تاثیر منفی آن بر سود خالص ۰ الی ۱۱.۸ درصد بود که به ترتیب، در جدول بالا آمده است.

انتهای خبر

0
0