کارگزاری آبان
1399/11/13
12:07
📈زراعتی ها امروز با افزایش تقاضا داد معامله می شوند.#تليسه, #زدشت, #زملارد, #زمگسا, #سيمرغ, #زفكا, #زكوثر, #زپارس و #زقيام از جمله نمادهای مورد توج...

📈زراعتی ها امروز با افزایش تقاضا داد معامله می شوند.#تلیسه, #زدشت, #زملارد, #زمگسا, #سیمرغ, #زفکا, #زکوثر, #زپارس و #زقیام از جمله نمادهای مورد توجه گروه اند.#آینده پر عرضه ی گروه است.


انتهای خبر

0
0