پایگاه خبری انتخاب
1401/04/02
10:28
♦️نقص فنی در پرواز تهران - جیرفت 🔹هواپیما پس از انصراف از ادامه مسیر در حوالی یزد، در فرودگاه مبدا به زمین نشست جزئیات در 👇👇 https://www.entekha...

♦️نقص فنی در پرواز تهران - جیرفت🔹هواپیما پس از انصراف از ادامه مسیر در حوالی یزد، در فرودگاه مبدا به زمین نشستجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲rXf


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0