بورس۲۴
1401/02/07
13:41
بررسی روند فروش ۷ ماهه در «قشکر»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شکر شاهرود در مدت ۷ ماهه منتهی به فروردین حدود ۲۰۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

بررسی روند فروش 7 ماهه در «قشکر»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شکر شاهرود در مدت ۷ ماهه منتهی به فروردین حدود ۲۰۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. هم چنین در فروردین ماه حدود ۲ میلیارد تومان فروش داشت.


قشکر 1 ماهه 1401
قشکر 1 ماهه 1401 خطی
انتهای خبر

0
0