ایچیموکو و الیوت
1399/08/10
15:19
#سکه-4 ساعته=>خط زرد شکسته شد=>اولین هدف نزولی=>محدوده 11/450/000 تومان

# سکه -۴ ساعته =>خط زرد شکسته شد=>اولین هدف نزولی=>محدوده ۱۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان @ ICHIOTانتهای خبر

0
0