سهم گلچین
1401/02/19
10:47
#دکیمی اطلاعیه 1401/02/19 *صنعتی کیمیدارو* ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی نماد معاملاتی شرکت جهت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی متوقف گردید....

#دکیمی


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۱۹


*صنعتی کیمیدارو*


ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی


نماد معاملاتی شرکت جهت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی متوقف گردید.#شوینده


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۱۹


*مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر*


ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی


نماد معاملاتی شرکت جهت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی متوقف گردید.
#تمحرکه


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۱۹


*ماشین سازی نیرو محرکه*


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۱۲۱,۸۴۳ میلیون ریال به مبلغ ۳۵۵,۱۷۱ میلیون ریال (معادل ۱۹۱درصد)


از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارتانتهای خبر

0
0