کدال۳۶۰
1400/09/09
14:37
#داراب آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده زمان برگزاری: 1400/09/13 ساع...

#داراب


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العادهزمان برگزاری: ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰۹:۰۰۱۴۰۰-۰۹-۰۹ ۱۴:۳۹:۴۸ (۸۲۴۷۸۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0