سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1401/06/01
19:23
ثاصفا در صورت حفظ 1000 تومن میتونه از 1000 تومن یه موجی به سمت 1400-1650 داشته باشه

ثاصفا در صورت حفظ ۱۰۰۰ تومن میتونه از ۱۰۰۰ تومن یه موجی به سمت ۱۴۰۰-۱۶۵۰ داشته باشهانتهای خبر

0
0