بتاسهم
1399/10/07
09:56
#کفرا در مهر 334 میلیارد ریال و ابان 431 میلیارد ریال و اذر 445 میلیارد ریال است جمعا 9 ماهه 2838 میلیارد ریال فروش داشت در مدت مشابه قبل ...

#کفرا در مهر ۳۳۴ میلیارد ریال و ابان ۴۳۱ میلیارد ریال و اذر ۴۴۵ میلیارد ریال است


جمعا ۹ ماهه ۲۸۳۸ میلیارد ریال فروش داشت


در مدت مشابه قبل این عدد ۱۹۱۰ میلیارد ریال بود .


نرخ تیر ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مرداد با رشد ۱۵۵,۷۸۶,۲۶۷ ریال و شهریور ۱۵۴,۱۹۳,۴۸۷


ریال و مهر ۱۲۲,۱۳۰,۸۴۱ ریال و ابان ۱۴۷,۶۱۰,۴۶۱ ریال ۱۶۳,۰۸۰,۶۸۸ ریال است .انتهای خبر

0
0