موج مثبت Positive Wave
1399/08/19
11:53
ما که پول لازم نیستیم و سهام رو گذاشتیم برای وارث، اما خدا به داد کسی برسه که با هزار امید و آرزو وارد این بازار شد تا گوشه ای از مشکلاتش حل بشه @...

ما که پول لازم نیستیم و سهام رو گذاشتیم برای وارث، اما خدا به داد کسی برسه که با هزار امید و آرزو وارد این بازار شد تا گوشه ای از مشکلاتش حل بشه@Waveplus

انتهای خبر

0
0