مجید سلطانی
1399/08/19
10:34
اولا جدا کردن صف کسانی که پول می گیرند تا سهم به مردم بفروشند، از کسانی که تحلیل شخصی رایگان در اختیار مردم قرار می دهند و مهمتر از آن ایجاد بستر م...

اولا جدا کردن صف کسانی که پول می گیرند تا سهم به مردم بفروشند، از کسانی که تحلیل شخصی رایگان در اختیار مردم قرار می دهند و مهمتر از آن ایجاد بستر مناسب برای فعالیت دسته دوم 🌷


انتهای خبر

0
0