سیگنال یاب روزانه
1399/11/07
10:29
اینجای بازار خریداران دو دسته اند، یکی اونها که به امید دو روزه سود کردن میخرند و با هر منفی میفروشند، یک دسته هم اونهایی که عجله ای برای سود کردن ...

اینجای بازار خریداران دو دسته اند، یکی اونها که به امید دو روزه سود کردن میخرند و با هر منفی میفروشند، یک دسته هم اونهایی که عجله ای برای سود کردن ندارند و با حوصله و سنگین دارن پایین سهمهای ارزنده رو مفت جمع میکنندرنج مثبتهای که گاها میبینید کار اینهاست

انتهای خبر

0
0