کدال۳۶۰
1401/02/19
11:29
#قتربت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(اصلاحیه) شرکت قند تربت حیدریه 🔹 زمان برگزاری: ساعت 10:00 مورخ 1401/01/29 ...

#قتربت


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(اصلاحیه) شرکت قند تربت حیدریه🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
🔹 سرمایه فعلی: ۱۴۷,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۲۴۰٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۳۵۳,۰۰۰ ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- مطالبات و آورده نقدی : ۱۰۵,۰۰۰ میلیون ریال- سود انباشته : ۲۴۸,۰۰۰ میلیون ریال
۱۴۰۱-۰۲-۱۹ ۱۱:۲۹:۵۰ (۸۷۸۹۷۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0