بازارهای مالی ۲۰۱۹ - financialmarkets2019
1399/09/03
23:07
#ودی شرکت سرمایه گذاري دستاورد دي از زیر مجموعه های بیمه دی در۶ ماهه عملکرد خوبی داشته و به تحقق سود ۳۰۶ میلیارد تومانی رسیده است.

#ودیشرکت سرمایه گذاری دستاورد دی از زیر مجموعه های بیمه دی در۶ ماهه عملکرد خوبی داشته و به تحقق سود ۳۰۶ میلیارد تومانی رسیده است.

انتهای خبر

0
0