تحلیل با سید علی محسنی
1399/08/12
11:45
سرمایه های ملت درگیر جنگ های حزبی شد. فضای سیاسی با فشار از بالا به تعادل کشیده شد و کسی از احزاب جرات نکرد در فضای سیاسی انتقام جویی کند. این بود ...

سرمایه های ملت درگیر جنگ های حزبی شد. فضای سیاسی با فشار از بالا به تعادل کشیده شد و کسی از احزاب جرات نکرد در فضای سیاسی انتقام جویی کند. این بود جنگ به میدان بورس کشیده شد.


باور کنید ۹۰ درصد این سهامدارها سرمایه اشون رو به کل احزاب مملکت ترجیح میدنانتهای خبر

0
0