تحلیل کاربردی هلالات
1399/08/11
10:41
#روانکار روانکارها عموما در سه ماه اخیر 40درصد بازدهی منفی داشته اند اما درآمد تابستان آن ها 74درصد به طور متوسط از بهار بیشتر بوده است. این مسال...

#روانکارروانکارها عموما در سه ماه اخیر ۴۰درصد بازدهی منفی داشته اند اما درآمد تابستان آن ها ۷۴درصد به طور متوسط از بهار بیشتر بوده است.این مساله باعث شده تا سودناخالص به شدت رشد کند که البته برای شرانل ۱۴۷درصد بوده و بیشترین است. پس ازان شنفت رشد ۹۹درصد داشته است.حاشیه سود (درصدی) شرانل و شنفت در تابستان نسب به بهار بهبود یافته و در شسپا ثابت بوده است. شبهرن اندکی کاهش یافته است. به طور متوسط حاشیه سود آن ها ۲۷درصد است که قبلا ۲۵درصد بوده است.سودخالص شرکت های این صنعت رشد ۱۳۹درصد الی ۲۹۱درصد طی تابستان نسبت به بهار داشته است.بهترین رشد شبهرن، پس ازان شنفت و شرانل بوده اند. شسپا رشد ۱۳۹درصدی داشته است.حالا، p.e ttm شرکت های این گروه به جز شنفت، بین ۱۰-۱۳ است.نرخ فروش تابستان حدودا ۴۰درصد بالاتر از بهار بود. نرخ فروش مهر حدودا ۳۰درصد بالاتر از تابستان بود. حالا در آبان، یک افزایش نرخ ۴۰-۵۰درصدی به شرکت ها داده شده است!بر این اساس اگر واقعا نرخ های جدید اجرا شود، نرخ فعلی ۹۶درصد به طور متوسط بالاتر از تابستان است!انتهای خبر

0
0