موج مثبت Positive Wave
1399/10/10
10:06
بازار در حال برگشت رنج های مثبت رو به بالا در #وخارزم👏👏

بازار در حال برگشترنج های مثبت رو به بالا در #وخارزم👏👏

انتهای خبر

0
0