سهم گلچین
1400/09/10
11:15
#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,344,483 13085 واحد منفی ارزش بازار53,717,257 میلیارد ریال ارزش معاملات 816,165 میلیارد ریال حجم معاملات 2.455 میلیار...

#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۳۴۴,۴۸۳


۱۳۰۸۵ واحد منفی


ارزش بازار۵۳,۷۱۷,۲۵۷ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۸۱۶,۱۶۵ میلیارد ریال


حجم معاملات ۲.۴۵۵ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


شپدیس ۱۱۸۱ واحد منفی


فارس ۱۱۴۸ واحد منفی


شستا ۱۰۲۹ واحد منفی


وغدیر ۸۴۶ واحد منفی


نوری ۷۰۶ واحد منفی


کگل ۷۰۰ واحد منفی


تاپیکو ۶۱۱ واحد منفی


بیشترین حجم معاملات


وتجارت ۱۵۰ میلیون سهم


خبهمن ۱۴۰ میلیون سهم


خگستر ۱۲۷ میلیون سهم


پترول ۱۰۲ میلیون سهم


وبملت ۸۳ میلیون سهمانتهای خبر

0
0