تجریش بورس
1399/08/12
11:18
توافق بی توافق رسما تورم شدید دیگر در راه است چه بایدن و چه ترامپ دیگر هیچ فرقی نمیکند

توافق بی توافقرسما تورم شدید دیگر در راه استچه بایدن و چه ترامپ دیگر هیچ فرقی نمیکند

انتهای خبر

0
0