نوآوران امین
1400/05/30
21:47
سیمان هگمتان(#سهگمت) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/04/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 76 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ما...

سیمان هگمتان(#سهگمت)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۷۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۵۱۱,۶۶۵ میلیون ریال به مبلغ ۲,۶۵۳,۷۴۱ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۲۰ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۱۳۰۵ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0