محسن حسنلو
1399/11/12
09:06
#دکوثر 💢 داروسازی كوثر 💢 سهم در کوتاه مدت به محدود قیمتی، حمایتی می باشد و ضعف اصلاح در سهم مشهود هست @HasanluMohsen

#دکوثر💢 داروسازی کوثر 💢سهم در کوتاه مدت به محدود قیمتی، حمایتی می باشد و ضعف اصلاح در سهم مشهود هست@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0