مهدی راد
1399/10/28
21:21
حقیقی درصدی #ثرود همچنان در حال اضافه نمودن. توجه کنید این شخص پایین تر از قیمت های فعلی فروش داشته ... پ.ن. روز کاری قبل، سهم برای مجمع عادی سال...

حقیقی درصدی #ثرود همچنان در حال اضافه نمودن. توجه کنید این شخص پایین تر از قیمت های فعلی فروش داشته ...پ.ن. روز کاری قبل، سهم برای مجمع عادی سالیانه بسته شد.
انتهای خبر

0
0